Rozwijamy projekt: zaawansowane szkolenie instruktorów AAI online

W ramach międzynarodowego projektu opracowujemy kurs online dla instruktorów Animal Assisted Interventions oraz materiały dla ich podopiecznych.

Projekt „Zaawansowane szkolenie instruktorów AAI online” korzysta z dofinansowania o wartości 159 tys. EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie kursu online dla instruktorów AAI.

Podnosimy poziom AAI w Polsce. Mamy silny sojusz z profesjonalną organizacją z Norwegii – Dyrembar Omsorg.

Mamy międzynarodowe partnerstwo o wspólnych celach, standardach i definicjach, które działa na rzecz rozwoju i profesjonalizmu AAI.

Nasza współpraca obejmuje m.in. wspólne opracowywanie programu kursu e-learningowego oraz wykładów i lekcji, a także udział w superwizji procesu kształcenia. Współpraca ta ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości szkolenia oraz zdobycie eksperckiej wiedzy i doświadczenia z zakresu pracy ze zwierzętami wspierającymi terapie.

Obejrzyj przykładową lekcje!

Jeśli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda nauka z nami, zapraszamy Cię do obejrzenia naszej przykładowej lekcji w formie wideo! Została ona przygotowana przez naszych doświadczonych trenerów i zawiera cenne informacje z zakresu dogoterapii. Obejrzenie lekcji umożliwi Ci zapoznanie się z formą oferowanych przez nas materiałów edukacyjnych.

Nie zwlekaj i obejrzyj naszą lekcję! Przekonaj się, że nauka z nami to ciekawa i efektywna forma zdobycia nowych umiejętności.

Cele

Głównym celem projektu jest opracowanie praktycznego kursu instruktorskiego dla dogoterapeutów, który pozwoli im na nabycie umiejętności miękkich potrzebnych do prowadzenia terapii z udziałem psów. Kurs będzie składał się z interaktywnych materiałów edukacyjnych i będzie dostępny w formie online. Dzięki temu uczestnicy będą mogli uczyć się w swoim własnym tempie i z dowolnego miejsca.

Naszym celem jest również zapewnienie skutecznego procesu uczenia się poprzez dostęp do indywidualnego superwizora oraz dzięki wykorzystaniu metod warsztatowych i nowoczesnych narzędzi ICT. W ten sposób chcemy zapewnić, że uczestnicy kursu będą mieli możliwość pozyskania wiedzy teoretycznej i przede wszystkim umiejętności praktycznych, które będą im potrzebne w pracy z podopiecznymi.

Rezultatem projektu ma być stworzenie nowoczesnego i skutecznego narzędzia do szkolenia dogoterapeutów, które pozwoli na rozwój dziedziny dogoterapii w Polsce. Chcemy również, aby projekt przyczynił się do podniesienia jakości usług świadczonych przez dogoterapeutów oraz do zwiększenia dostępności terapii z udziałem psów dla różnych grup pacjentów.

Działania

W ramach projektu zostanie opracowany praktyczny kurs instruktorski dla dogoterapeutów, który będzie dostępny w formie online. Kurs składać się będzie z interaktywnych materiałów edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom na nabycie umiejętności miękkich potrzebnych do prowadzenia terapii z udziałem psów.

Oprócz tworzenia kursu, w ramach projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla instruktorów oraz zapewniona będzie indywidualna superwizja procesu uczenia się. Dzięki temu, uczestnicy kursu będą mogli pozyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, które będą im potrzebne w pracy z podopiecznymi.

Po zakończeniu pilotażowego kursu instruktorskiego i pozytywnym przejściu egzaminu końcowego uczestnicy będą mogli przystąpić do przeszkolenia 10 osób na poziomie podstawowym. Celem przeszkolenia jest nabycie przez podopiecznych umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia terapii z udziałem psów oraz zapewnienie skutecznego procesu uczenia się poprzez indywidualną superwizję i metody warsztatowe.

Podopieczni będą mieli dostęp do materiałów edukacyjnych w formie online oraz będą uczestniczyć w zajęciach wirtualnych warsztatów, oraz indywidualnych superwizjach. Po zakończeniu przeszkolenia podopieczni będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego i uzyskać certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii z udziałem psów.

W ten sposób projekt przyczyni się do zwiększenia liczby instruktorów dogoterapii w Polsce oraz podniesienia jakości usług świadczonych przez dogoterapeutów.

Innowacje

Innowacyjność projektu zostanie zapewniona przez kilka istotnych elementów. Po pierwsze, projekt zostanie opracowany w formie kursu online, co pozwoli na dostęp do niego z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Po drugie, projekt zostanie opracowany w sposób interaktywny, co pozwoli na aktywne uczestnictwo uczestników w procesie nauki poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń i zadań. Po trzecie, projekt zakłada indywidualną superwizję procesu kształcenia, co pozwoli na dostosowanie nauki do potrzeb i możliwości każdego uczestnika oraz umożliwi uzyskanie indywidualnych porad i wskazówek od doświadczonego trenera. Wszystko to sprawi, że projekt będzie innowacyjnym i skutecznym sposobem nauki dla dogoterapeutów.

Współpraca

Osiąganie spektakularnych rezultatów nie byłoby możliwe, gdyby nie nasz partner. Dyrebar Omsorg  to norweska organizacja zajmująca się badaniami, edukacją i prowadzeniem interwencji z udziałem zwierząt (AAI). Współpracuje z najlepszymi krajowymi ekspertami w tej dziedzinie i opracowała kursy z zakresu AAI dla psów, koni, kotów i zwierząt hodowlanych, zatwierdzone przez Krajową Agencję ds. Jakości w Edukacji. Dyrebar Omsorg opracowała także wytyczne dla psów w placówkach we współpracy z Norweską Dyrekcją ds. Zdrowia. Celem organizacji jest edukacja, zapewnianie jakości i monitorowanie wszystkich, którzy chcą realizować zajęcia AAI.

Zespół Dyrebar Omsorg składa się z osób posiadających wiedzę z zakresu etologii, rehabilitacji, zdrowia publicznego i edukacji specjalnej. Działa w kilku obszarach interakcji człowiek-zwierzę, w tym doradztwa AAI, edukacji, badań naukowych oraz szkolenia psów. Organizacja ma wiele praktycznych doświadczeń w przeprowadzaniu interwencji z udziałem zwierząt w różnych instytucjach. Dyrebar Omsorg wnosi wkład dzięki swojej specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeniu zespołu, który składa się z lektora nauk przyrodniczych, trenera psów, terapeuty pracującego ze zwierzętami oraz specjalisty z zakresu etologii i zdrowia publicznego. Jest to organizacja zaangażowana w poprawę dobrostanu zwierząt i wspierająca ludzi w ich codziennych interakcjach z nimi.

EOG

Projekt nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie otrzymane od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Fundusze EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia Grants) to inicjatywa, która ma na celu ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. W ramach Funduszy EOG na lata 2014-2021 przekazano 1,55 miliarda euro, które zostały przeznaczone na 5 priorytetów: innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

W Polsce Fundusze EOG realizowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która jest Operatorem Programu Edukacja. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają na celu wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce poprzez m.in. wspieranie modernizacji systemu edukacji, doskonalenie kwalifikacji zawodowych i akademickich oraz rozwój kompetencji kluczowych.

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się programie, to zapraszamy na stronę operatora.