You are here: HomeDziałaniaProjektyProjekty

Dogoterapia - psychologiczne wsparcie seniorów

wsparcie seniorow2

wsparcie psychologiczne

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem dogoterapii dla 80 seniorów z terenu Mazowsza.

Działaniami zostaną objęci seniorzy będący podopiecznymi mazowieckich domów dziennego pobytu, których stan samopoczucia pogorszył się w ostatnim roku pandemii. Wsparcie psychiczne, proponowane w projekcie ma na celu zniwelowanie skutków psychologicznych lockdownu, przywrócenie kompetencji społecznych, utrzymanie samodzielności i możliwości mieszkania w domu rodzinnym (a nie w placówce opiekuńczej). 

poradnik - najważniejsze know-how 

W projekcie zostanie opracowany poradnik dotyczący możliwości uzyskania pomocy psychologicznej przez seniora. Poradnik będzie dodatkowo zawierał część poświęconą wsparciu emocjonalnemu, jakie osoby starsze mogą mieć posiadając psa domowego. W oparciu o badania naukowe przybliżymy seniorom i ich rodzinom korzyści ( i obowiązki!) wynikające z posiadania psa. 

Opracowana zostanie informacyjna strona internetowa zawierająca informacje o projekcie oraz materiały do pobrania. Do publikacji zostaną wykorzystane zdjęcia wykonane podczas projektu na sesjach zdjęciowych, co sprawi, że publikacja będzie atrakcyjna wizualnie. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca działania, przedstawiająca korzyści jakie seniorzy mogą odnieść dzięki dogoterapii i obcowaniu z psami. Na konferencji będzie tez promowana publikacja.

WSPIERAMY SENIORÓW 

Grupę docelową stanowią 80 seniorów, podopiecznych mazowieckich domów dziennego pobytu, a w szczególności: 

1. Seniorzy korzystający ze wsparcia Dziennego Domu Pobytu dla osób w przebiegu choroby Alzheimera przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. 
3. Podopieczni DDP Paca 42 - placówka mieszcząca się na Warszawskiej Pradze, z której wsparcia korzystają seniorzy głownie mieszkający samotnie. 
3. Podopieczni DDP Centrum Alzheimera - jest to grupa podobna do podopiecznych Paca. Wszyscy podopieczni mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera (w I lub II stadium). 
4. Kadra i specjaliści pracujący z seniorami w placówkach opiekuńczych na Mazowszu - będą oni adresatami publikacji oraz konferencji, na której podzielimy się know-how dotyczącym pracy z seniorami z wykorzystaniem dogoterapii jako metody wsparcia psychicznego.

ZAPEWNIAMY NAJBardziej skuteczne wsparcie

Podstawową potrzebą grupy docelowej jest utrzymanie sprawności psychicznej i intelektualnej na poziomie umożliwiającym dobrą jakość życia, uczestnictwo w życiu społecznym i bycie wartościowym członkiem społeczności oraz funkcjonowanie w środowisku domowym (rodzinnym) a nie w zamkniętej placówce opiekuńczej. Ponieważ nie ma skutecznej farmakoterapii zapewniającej leczenie choroby Alzheimera lub innych chorób otępiennych, obecnie najskuteczniejszym wsparciem dla seniorów są terapie, wśród których dogoterapia jest jedną ze skuteczniejszych metod. Dodatkowo, po okresie izolacji seniorzy cierpią na szereg dodatkowych trudności, związanych ze spotęgowanym osamotnieniem, poczuciem bycia zbędnym i zależnym od innych. Taka ocena własna znacząco wpływa na funkcjonowanie seniorów, nie tylko w obszarze psychicznym czy społecznym, ale też sprawności fizycznej. Złe samopoczucie, apatia, depresja wpływają negatywnie na aktywność fizyczną, a co za tym idzie powodują pogorszenie stanu zdrowia. Choroby otępienne mają też skutki trudne w odbiorze dla otoczenia. Seniorzy dotknięci tą chorobą miewają ataki agresji, lęku, mogą być nieprzewidywalni i nieracjonalnie reagować na sytuacje. Wszystko to sprawia, że rodziny decydują się z czasem na oddanie osoby starszej do placówki opiekuńczej, gdzie miałaby właściwą opiekę, której rodzina nie może już zapewnić. Niestety zamknięcie w placówce wpływa negatywnie na samopoczucie seniora, generuje też dodatkowe koszty związane z opieką, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, żeby opóźnić ten moment.

logo-podstawowe-mcpsmazowsze-zielone-biale-tlo-01-01.png

"Dogoterapia - psychologiczne wsparcie seniorów" sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
 

Read more

VISEGRAD AAI

Kopia www

The project’s aim


We want to increase the level of quality of the AAI sector in the Visegrad region. In order to achieve this, we build an international alliance with professional organizations from Visegrad countries in cooperation with Ukraine. We hope to establish an international partnership with common goals, standards, and definitions that works for AAI growth and professionalism. During the duration of the project we will also prepare an international blended learning training for AAI teams that meets the specific needs of Visegrad countries and implement it during the pilot phase of the project.

 

PARTNERSHIP

Our partnership consists of the following organizations:
Animals for People Association (Poland)
Canistherapy training association Hafík (Czech Republic) 
Animals and humans with each other (Slovakia) 
Zmysel života, n. O. (Slovakia)
AURA Assistant Dog Foundation (Hungary) 
Jam SHM (Ukraine)


The project’s background


In Europe, Animal Assisted Intervention (AAI) is becoming increasingly popular but is still unregulated. There is a lack of rules and standards that guarantee the high quality of services and the safety of patients. Certain countries, mostly Western European and Scandinavian, follow good international standards, but we still miss them in the Visegrad Region and in the Eastern Countries. Organizations and practitioners in those countries are interested in learning and improving the skills, but there aren’t many local experts. Poland has been developing AAI programs and training under international guidelines, during previous projects.

 

To BUILD A STRONG PARTNERSHIP...

SZL has been implementing international standards in Poland since 2016. Now, we would like to build strong partnerships in the Visegrad region and make international standards more responsive to local needs. In Visegrad countries each organization works on its own. This is a very ineffective way and makes the labor very divided. Patients do not know what kind of service they will get when buying an intervention, will the dog meet the standard, and will the intervention be helpful and safe? The overall aim of this partnership is to make AAI services more professional and standardized across the countries. We will use the knowledge and competencies of each partner, but also introduce international standards. Combining these two approaches will make the output usable in our Region, with all its strengths and supporting areas for development.

Planned actions


The Partnership will implement solutions like common training programs that guarantee good quality of AAI and similar requirements across the countries. There will be a brochure with requirements for AAI published and disseminated. The first step is to make the process of building partnership possible - gather experts, make the possibility to exchange good practices. During the second step the partnership will compare its own experiences and needs with international requirements and create its own programs that can be used locally. To make the solution popular we need easy “tools” that could be implemented in different organizations. One of those will be an e-learning basic course that could be enrolled by all practitioners who want to raise their own competencies. A very important issue is to use local languages, as courses and materials in English could not be used by everyone.

This is the first project gathering all Visegrad countries and making them work together to build AAI partnership, standards, and cooperation. Working together brings a big value and makes each partner grow.

We will meet at the international training camp in Poland!

31.07-07.08.2021

The camp will be an 8-day training event. Each partner will send 2 AAI teams that will take part in it. Teams should have experience in AAI and be advanced in training, so each participant could share his way of training and work with the dogs and patients.  During the camp, we can compare training methods,  learn new approaches and build a stronger partnership. There will be 5 hours of dog training each day and 2 hours of workshops and discussions. At the camp, there will be also a Norwegian trainer as an expert to supervise the training and support participants in learning new skills.
 

mini_camp.JPG 

 

logo visegrad fund

The project “Visegrad AAI” is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Read more

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

EEA grants   

 

Celem projektu

jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko-norweskim z organizacją Dyrenbar Omsorg.
Gotowy kurs będzie miał formę blended-learning (przewidziane jest szkolenie wyjazdowe), który będzie uzupełniony o staże. Cześć stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymaja międzynarodowy certyfikat. Uczestnikami będą os. zawodowo zajmujące się edukacja, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się

 

Rezultatem

będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępne dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os. 

 

Kurs

będzie się składał z części dostępnej na platformie eLearningowej oraz szkolenia stacjonarnego i stażu. Zostaną opracowane materiały eLearningowe: wykłady, filmy instruktażowe, webinary, materiały do przeczytania, ćwiczenia warsztatowe, testy wiedzy, etc. Dogoterapia jest dziedzina praktyczną i nabycie niektórych umiejętności wymagaja wsparcia trenera. Dlatego druga część kursu, odbędzie się stacjonarnie (8 dni). Wiedza zdobyta online zostanie uzupełniona o praktyczne zajęcia z psami – ich szkolenie, naukę prowadzenia psa podczas zajęć i trening umiejętności miękkich potrzebnych w pracy z klientem. Trzeci etap to staż u pracodawców nadzorowany przez instruktorów SZL.

 

Kryteria rekrutacji

będą następujące: posiadanie dorosłego (min. dwuletniego) psa z doświadczeniem pracy w dogoterapii, wykształcenie kierunkowe (pedagogika, psychologia, rehabilitacja lub pokrewne). 

Platforma eLearningowa wraz z kursem (obecnie w fazie rozwoju) dostępna jest na stronie: www.aai.zwierzetaludziom.pl

 

Partnerstwo projektowe

 SZL to organizacja pożytku publicznego. Prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne w placówkach medycznych, edukacyjnych i opiekunńczych. Pracuje z wiodącymi instytucjami w Polsce: Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniką Budzik czy Centrum Alzheimera. Wspiera szkoły – poprzez zajęcia z profilaktyki pogryzień oraz realizację edukacji włączającej (min. czytanie z psami, wsparcie społeczne i emocjonalne). Działa w obszarze profesjonalizacji dogoterapii. Z partnerami z Europy tworzy standardy szkolenia dogoterapeutów.

 NCofA ma bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie szkolenia psów i ludzi jako zespołów, gromadzone od 2006 r. Jest wiodącą instytucją w Norwegii w zakresie interakcji człowiek-zwierzę. Opracowuje scenariusze interwencji z udziałem zwierząt (Animal Assisted Interewentions) dla różnych grup użytkowników. Wraz z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym NCofA oferuje kurs uniwersytecki w AAI, który daje 15 punktów ECTS. Ponadto NCofA kształci wolontariuszy ze swoim psami w zakresie Animal Assisted Activites. Współpracuje w zakresie teorii, jak i rozwiązań praktycznych z Norweskim Związkiem Kynologicznym. Więcej na www.dyrebaromsorg.no

 

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

 

EEA grants
 
Projekt „Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów” korzysta z dofinansowania o wartości 106 tys. EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów.

 

 

 

Read more

HDT: Preparation and training of human dog teams in Dog Assisted Education and Therapy

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE...

Projekt „Preparation and Training of Human Dog Teams in Dog Assisted Education and Therapy” ma skrótową nazwę „Human Dog Teams” lub po prostu HDT. Praca z udziałem psa jest już tak bardzo rozwinięta, że spotykamy się z koniecznścią ustandaryzowania metod pracy. Z tej potrzeby powstał pomysł standaryzacji międzynarodowych szkoleń dla zespołów człowiek – pies.

Motywują nas też różnice wewnątrz państw i różnice międzynarodowe, brak klarowności prawnej. 
Ponieważ w każdym z państw jest w tej materii ogromny bałagan, staramy się wypracować wspólną, rekomendowaną ścieżkę szkolenia. wspier nas w tym bliska współpraca z IAHAIO (prof. Marie-Jose Enders-Sledgers, prezes IAHAIO, jest częścią naszego zespołu) oraz z ISAAT i ESAAT.

W ramach projektu powstały podręcznik (bezpłatny) oraz kurs blended-learning (e-learning + obóz szkoleniowy). Praca w tym profesjonalnym, międzynarodowym zespole jest fantastyczną okazją do poszerzania warsztatu pracy, poznania najlepszych praktyk i podzielenia się doświadczeniem.

 

 

BEZPŁATNE MATERIAŁY DLA PROFESJONALISTÓW!

Z radością dzielimy się bezpłatnymi materiałami dla zawodowych dogoterapeutów pracujących w AAI profesjonalnie! Materiały pozwolą profesjonalizować pracę i rozwijać się zawodowo zgodnie z międzynarodowymi standardami. Pobierz bezpłatnie! Broszurę, podręcznik dla profesjonalistów! Skorzystaj z kursu blended-learning.

 

broszuraBroszura opisuje aktualny stan prawny oraz dobre praktyki w państwach europejskich (Polska, Norwegia, Holandia). Przy jej tworzeniu partnerstwo było wspierane przez organizację parasolową z Estonii: Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs. Broszura przedstawia też wartości i koncepcje instytucji z różnych państw i reprezentujących różne środowiska. Broszura zawiera także wartościowe kompendium szkoleń dogoterapeutycznych (AAI) w każdym z państw partnerskich. Informacje jakie kursy są oferowane, jakie wymagania stawiane zespołom i czy są przestrzegane zalecenia IAHAIO.

podrecznikPodręcznik dla profesjonalistów pracujących w AAI. Podręcznik zawiera kompleksową wiedzę w zakresie prowadzenia terapii i edukacji z psami – wyniki badań potwierdzających skuteczność tego rodzaju zajęć, oraz zebrane w fachowe porady doświadczenia praktyków. Obszerny rozdział poświecono także dobrostanowi psów opartemu o koncepcję One Helth. Rozszerza ona myślenie o dobrostanie, zwraca uwagę na niego jako wartość podstawową, świadczącą o wysokiej jakości zajęć. Pokazane są tez zależności miedzy dobrostanem psa a skutecznością zajęć.

Dzięki różnorodnemu doświadczeniu partnerów w podręczniku zostało przedstawione i omówione szerokie spektrum placówek. Podręcznik oraz inne materiały są do pobrania na naszym serwerze. Jeżeli chcesz uzyskać do nich dostęp, zarejestruj się przez formularz!

elerningKurs blended-learning składa się z części e-learningowej oraz rozbudowanego kursu stacjonarnego. W szkoleniu zespołu człowiek-pies niezbędna jest bezpośrednia interakcja instruktora z kursantem. Pozwala to dobrać metody szkoleniowe najlepiej dopasowane do każdego z zespołów. Podczas warsztatów na kursie doskonalone są umiejętności miękkie, takie jak kontakt z pacjentem, odpowiednie kierowanie pracą psa czy planowanie przestrzeni tak, aby maksymalnie ułatwić pracę zwierzęcia na zajęciach. Warsztaty i treningi warsztatowe bazują na wiedzy przekazanej podczas e-learningu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu kurs dostępny jest międzynarodowo i mogą w nim wziąć udział osoby z różnych państw.

Trening organizowany jest w formie międzynarodowego obozu szkoleniowego w Polsce. Obóz odbywa się na Mazurach, gdzie oprócz szkoleń i treningów uczestnicy mają okazję korzystać z uroków natury, wymieniać doświadczeniem i nawiązywać współpracę, które pomaga rozwijać się w dziedzinie AAI.

To właśnie networking i możliwość wymiany doświadczeń dla wielu uczestników (i trenerów!) jest motywacją, aby na obóz wracać co roku.

Zgłoś się po (bezpłatne) materiały!

Read more