You are here: HomeDziałaniaProjektyProjekty

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

 

 

Celem projektu

jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko-norweskim z organizacją Dyrenbar Omsorg.
Gotowy kurs będzie miał formę blended-learning (przewidziane jest szkolenie wyjazdowe), który będzie uzupełniony o staże. Cześć stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymaja międzynarodowy certyfikat. Uczestnikami będą os. zawodowo zajmujące się edukacja, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się

 

Rezultatem

będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępne dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os. 

 

Kurs

będzie się składał z części dostępnej na platformie eLearningowej oraz szkolenia stacjonarnego i stażu. Zostaną opracowane materiały eLearningowe: wykłady, filmy instruktażowe, webinary, materiały do przeczytania, ćwiczenia warsztatowe, testy wiedzy, etc. Dogoterapia jest dziedzina praktyczną i nabycie niektórych umiejętności wymagaja wsparcia trenera. Dlatego druga część kursu, odbędzie się stacjonarnie (8 dni). Wiedza zdobyta online zostanie uzupełniona o praktyczne zajęcia z psami – ich szkolenie, naukę prowadzenia psa podczas zajęć i trening umiejętności miękkich potrzebnych w pracy z klientem. Trzeci etap to staż u pracodawców nadzorowany przez instruktorów SZL.

 

Kryteria rekrutacji

będą następujące: posiadanie dorosłego (min. dwuletniego) psa z doświadczeniem pracy w dogoterapii, wykształcenie kierunkowe (pedagogika, psychologia, rehabilitacja lub pokrewne). 

Platforma eLearningowa wraz z kursem (obecnie w fazie rozwoju) dostępna jest na stronie: www.aai.zwierzetaludziom.pl

 

Partnerstwo projektowe

 SZL to organizacja pożytku publicznego. Prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne w placówkach medycznych, edukacyjnych i opiekunńczych. Pracuje z wiodącymi instytucjami w Polsce: Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniką Budzik czy Centrum Alzheimera. Wspiera szkoły – poprzez zajęcia z profilaktyki pogryzień oraz realizację edukacji włączającej (min. czytanie z psami, wsparcie społeczne i emocjonalne). Działa w obszarze profesjonalizacji dogoterapii. Z partnerami z Europy tworzy standardy szkolenia dogoterapeutów.

 NCofA ma bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie szkolenia psów i ludzi jako zespołów, gromadzone od 2006 r. Jest wiodącą instytucją w Norwegii w zakresie interakcji człowiek-zwierzę. Opracowuje scenariusze interwencji z udziałem zwierząt (Animal Assisted Interewentions) dla różnych grup użytkowników. Wraz z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym NCofA oferuje kurs uniwersytecki w AAI, który daje 15 punktów ECTS. Ponadto NCofA kształci wolontariuszy ze swoim psami w zakresie Animal Assisted Activites. Współpracuje w zakresie teorii, jak i rozwiązań praktycznych z Norweskim Związkiem Kynologicznym. Więcej na www.dyrebaromsorg.no

 

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

 

EEA grants
Projekt „Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów” jest realizowany przy dofinansowaniu z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

 

 

 

Read more

HDT: Preparation and training of human dog teams in Dog Assisted Education and Therapy

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE...

Projekt „Preparation and Training of Human Dog Teams in Dog Assisted Education and Therapy” ma skrótową nazwę „Human Dog Teams” lub po prostu HDT. Praca z udziałem psa jest już tak bardzo rozwinięta, że spotykamy się z koniecznścią ustandaryzowania metod pracy. Z tej potrzeby powstał pomysł standaryzacji międzynarodowych szkoleń dla zespołów człowiek – pies.

Motywują nas też różnice wewnątrz państw i różnice międzynarodowe, brak klarowności prawnej. 
Ponieważ w każdym z państw jest w tej materii ogromny bałagan, staramy się wypracować wspólną, rekomendowaną ścieżkę szkolenia. wspier nas w tym bliska współpraca z IAHAIO (prof. Marie-Jose Enders-Sledgers, prezes IAHAIO, jest częścią naszego zespołu) oraz z ISAAT i ESAAT.

W ramach projektu powstały podręcznik (bezpłatny) oraz kurs blended-learning (e-learning + obóz szkoleniowy). Praca w tym profesjonalnym, międzynarodowym zespole jest fantastyczną okazją do poszerzania warsztatu pracy, poznania najlepszych praktyk i podzielenia się doświadczeniem.

 

 

BEZPŁATNE MATERIAŁY DLA PROFESJONALISTÓW!

Z radością dzielimy się bezpłatnymi materiałami dla zawodowych dogoterapeutów pracujących w AAI profesjonalnie! Materiały pozwolą profesjonalizować pracę i rozwijać się zawodowo zgodnie z międzynarodowymi standardami. Pobierz bezpłatnie! Broszurę, podręcznik dla profesjonalistów! Skorzystaj z kursu blended-learning.

 

broszuraBroszura opisuje aktualny stan prawny oraz dobre praktyki w państwach europejskich (Polska, Norwegia, Holandia). Przy jej tworzeniu partnerstwo było wspierane przez organizację parasolową z Estonii: Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs. Broszura przedstawia też wartości i koncepcje instytucji z różnych państw i reprezentujących różne środowiska. Broszura zawiera także wartościowe kompendium szkoleń dogoterapeutycznych (AAI) w każdym z państw partnerskich. Informacje jakie kursy są oferowane, jakie wymagania stawiane zespołom i czy są przestrzegane zalecenia IAHAIO.

podrecznikPodręcznik dla profesjonalistów pracujących w AAI. Podręcznik zawiera kompleksową wiedzę w zakresie prowadzenia terapii i edukacji z psami – wyniki badań potwierdzających skuteczność tego rodzaju zajęć, oraz zebrane w fachowe porady doświadczenia praktyków. Obszerny rozdział poświecono także dobrostanowi psów opartemu o koncepcję One Helth. Rozszerza ona myślenie o dobrostanie, zwraca uwagę na niego jako wartość podstawową, świadczącą o wysokiej jakości zajęć. Pokazane są tez zależności miedzy dobrostanem psa a skutecznością zajęć.

Dzięki różnorodnemu doświadczeniu partnerów w podręczniku zostało przedstawione i omówione szerokie spektrum placówek. Podręcznik oraz inne materiały są do pobrania na naszym serwerze. Jeżeli chcesz uzyskać do nich dostęp, zarejestruj się przez formularz!

elerningKurs blended-learning składa się z części e-learningowej oraz rozbudowanego kursu stacjonarnego. W szkoleniu zespołu człowiek-pies niezbędna jest bezpośrednia interakcja instruktora z kursantem. Pozwala to dobrać metody szkoleniowe najlepiej dopasowane do każdego z zespołów. Podczas warsztatów na kursie doskonalone są umiejętności miękkie, takie jak kontakt z pacjentem, odpowiednie kierowanie pracą psa czy planowanie przestrzeni tak, aby maksymalnie ułatwić pracę zwierzęcia na zajęciach. Warsztaty i treningi warsztatowe bazują na wiedzy przekazanej podczas e-learningu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu kurs dostępny jest międzynarodowo i mogą w nim wziąć udział osoby z różnych państw.

Trening organizowany jest w formie międzynarodowego obozu szkoleniowego w Polsce. Obóz odbywa się na Mazurach, gdzie oprócz szkoleń i treningów uczestnicy mają okazję korzystać z uroków natury, wymieniać doświadczeniem i nawiązywać współpracę, które pomaga rozwijać się w dziedzinie AAI.

To właśnie networking i możliwość wymiany doświadczeń dla wielu uczestników (i trenerów!) jest motywacją, aby na obóz wracać co roku.

Zgłoś się po (bezpłatne) materiały!

Read more

PADA (Personality assessment for dogs in AAI)

Projekt, dzięki któremu powstanie pierwszy na świecie, potwierdzony badaniami naukowymi, protokół do testowania psów pod kątem ich predyspozycji do pracy w terapii i edukacji. Obecnie, każde państwo, a wewnątrz niego każda organizacja, ma swój sposób testowania i egzaminowania psów do pracy. Niektóre organizacje dopuszczają do pracy szczeniaki ( w wieku 6 miesięcy), inne czekają do dorosłości ( 1,5 lub 2 lata). Stosowane są różne metody obserwacji – od swobodnej obserwacji zachowania, przez egzamin z posłuszeństwa do „testów predyspozycji” opracowanych przez organizację. Jakoś testów zależy od wiedzy i doświadczenia osób je układających i niekiedy testy nie dają żadnej wiarygodnej informacji o predyspozycjach psa.

Ponieważ zależy nam na wysokiej jakości pracy naszych zespołów człowiek – pies, która przekłada się na skuteczność prowadzonej przez nas terapii, zaczęliśmy szukać w międzynarodowym środowisku wiarygodnych informacji o testowaniu psów do AAI. Wspólnie z partnerami z Norwegii opracowaliśmy nasz protokół testów wspólny dla obu organizacji. Jednak to wciąż było „za mało” bo brakowało obiektywnych danych. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić do współpracy Adama Miklosiego – węgierskiego profesora, założyciela Family Dog Project i osobę, która obecnie prowadzi lub nadzoruje wiele istotnych badań o psim behawiorze, emocjach i potrzebach.

W ten sposób narodziło się partnerstwo Polska-Norwegia-Węgry, pod patronatem IAHAIO, którego celem jest opracowanie spójnego protokołu testów predyspozycji dla psów, zbadanie naukowo jego skuteczności, a następnie udostępnienie protokołu innym organizacjom. Projekt zakłada także szkolenie dla certyfikowanych ewaluatorów PADA – czyli osób, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności zarówno do przeprowadzenia testu PADA, jak i do jego oceny. Wiemy, że narzędzie, jakim jest protokół testów, aby mogło być prawidłowo stosowane wymaga wielu lat doświadczenia w pracy z psami, dlatego mimo, że dostęp do niego będzie otwarty, certyfikat ewaluatora będą mogły zdobyć jedynie osoby po odpowiednim szkoleniu i egzaminie.

 

Projekt jest częścią tworzonej właśnie inicjatywy europejskiej inicjatywy Dog Assisted Intervention Certification (DAIC), czyli systemu certyfikacji zespołów człowiek – pies do pracy w AAI. Zakłada, że psy certyfikowane zgodnie z DAIC mają ukończone te same testy, kursy i egzaminy, a wiec można zakładać, że prezentują podobny, wysoki poziom gwarantujący pracę z zachowaniem dobrostanu – zarówno pacjentów, jak i zwierząt. 

 

Read more

Program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu.

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom realizowało w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020 projekt "Wolontariusz nie z przypadku. Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy w szpitalach".
Był on dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W ramach działań zrekrutowano i przeszkolono trzydziestu wolontariuszy wraz z ich psami. Dwudziestu siedmiu z nich udało się z sukcesem zakończyć kurs egzaminem końcowym.
Wcześniej musieli oni przejść przez cykl szkoleń i praktyk. Pierwszym elementem procesu był kurs teoretyczny zamieszczony na platformie eLearnignowej https://kursy.zwierzetaludziom.pl/courses/staz-aai-w-szpitalu/ Jako wsparcie została utworzona grupa na facebooku, która służyła jako narzędzie motywujące oraz służyła wymianie informacji.
Praktycznie równolegle rozpoczęły się szkolenia dla psów dogoterapeutycznych. Każda z 6 grup wolontariuszy wzięła udział w 30h zajęć, podczas których psy ćwiczyły posłuszeństwo, prace w rozproszeniach, reagowanie na komendy, podchodzenie i skupienie na pacjencie, pracę w trudnym/nowym środowisku (hałasy, zapachy, nowe osoby).
Każda z osób prowadziła zajęcie wspomagane przez psa w jednostce medycznej. Były one następnie poddane dyskusji przez pozostałych członków grupy i instruktora, w procesie superwizji.
Na zakończenie przeprowadzony został egzamin potwierdzający zdobyte kompetencje.

W dniu 25.11.2020 została przeprowadzone seminarium zrealizowane w ramach projektu, którego zapis można obejrzeć tutaj:

 

Zapraszamy również do zapoznania się z poradnikiem "Dogoterapia w szpitalach: poradnik dla profesjonalistów". Który skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Osób, które chcą prowadzić zajęcia wspierane przez psy w szpitalach, oraz decydentów którzy decydują czy tego typu aktywności będą realizowane w instytucjach, które nadzorują. 

--> link do poradnika

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które zostały wykonane przy okazji realizacji projektu.

--> pokaz slajdów

 


Część archiwalna dotycząca rekrutacji do projektu stażowego dla wolontariuszy

Zgłoś się na profesjonalny zaawansowany program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu. 
(Półroczny bezpłatny staż podnoszący kwalifikacje) 

Dołącz do elitarnego programu: Wolontariusz nie z przypadku. Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy w szpitalach. 

Rekrutacja: 
14-30.04.2020

POZNAJ SZCZEGÓŁY 


Staż dla profesjonalistów przygotowujący do pracy z psem w środowisku szpitalnym!  
Obejmuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. 

70 godzin wykładów w formie:
➡️ e-learning 35h – maj-październik 2020
➡️ stacjonarnie 35h 3,4, 17,18 października 2020 (Warszawa)  

Szkolenia dla psów! 
➡️ 30h szkoleń przygotowujących psa do pracy w AAI 

Zajęcia praktyczne w szpitalu!
➡️ 30h praktycznych w szpitalu – prowadzenie zajęć / hospitacje / asystowanie 

Superwizja praktyk z pracy z psem w szpitalu 
➡️ 30h godzin superwizji prowadzonych przez ekspertów! Praca w małych grupach szkoleniowych. 

Egzamin praktyczny (7-8.11.2020, Warszawa – 1 dzień do wyboru) 
➡️ Każdy zespół (człowiek-pies) przystąpi do egzaminu. 
➡️ Po pozytywnie ukończonym stażu każdy otrzymuje certyfikat. 

 Staż obejmuje treningi, warsztatach, wykłady i szkolenia prowadzone przez: terapeutów, specjalistów pracy z psami oraz certyfikowanych instruktorów pracy AAIUczestnicy pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich psów. Staż obejmuje również treningi grupowe oraz prace w małych zespołach.  

 

Rekrutacja wstrzymana - mamy komplet uczestników!

Dołącz do formularz(w nazwie plików podaj nazwisko, format PDF):

  • List motywacyjny 
  • Referencje (instytucji, firmy, ngo czy osoby prywatnej, przedstawiające Twoje kompetencje, umiejętności, doświadczenia, które będą przydatne w naszym stażu. 

Potrzebujemy również, abyś spełniał warunki wymienione poniżej: 

  • masz ukończone 21 lat, 
  • masz doświadczenie w pracy z psem w obszarze AAI, 
  • masz czas – możesz się zadeklarować na zainwestowanie swojego czasu w stażi wolontariat w liczbie 4 godzin w tygodniu(szkolenia,warsztaty,praktyka,wykłady- do indywidualnego ustalenia z instruktorami)

Chcemy, aby Twój pies spełniał warunki wymienione poniżej:

  • ma ukończone 2 lata  
  • pomyślnie zdał testy predyspozycji  
  • ma opanowane podstawowe posłuszeństwo (wykonuje komendy w rozproszeniach: siad, waruj, pozostawanie w pozycji przez 30s. w dystansie 10m, chodzenie na luźnej smyczy). 

Znając wartość naszych Programów (szkoleń, warsztatów,superwizji) rekrutujemy osoby tak,aby w programie brały udział osoby zmotywowane, świadome swoich(w tym również psa i Was jako zespołu) obszarów do rozwoju, nauki i potrzebie stawiania im wymagań. 

DODATKOWE INFORMACJE – PRAKTYKA W SZPITALU I SUPERWIZJA 

Każdy z wolontariuszyodbędzie 5 godzin zajęć praktycznych. 3 godziny bez własnego psa - jako obserwator (na jednych zajęciach może być maksymalnie 2 obserwatorów/pomocników). Czwarta i piąta godzina praktyk jest do realizacji z własnym psem, gdzie pod okiem instruktora stażyści będą próbowali prowadzić własne zajęcia. Na praktykach z psem może być jednocześnie jeden wolontariusz z psem (plus 2 obserwatorów).  

Zajęcia praktyczne w szpitalu będą się odbywać od momentu, gdy psy będą miały ukończone co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego. Dokładny termin zajęć będzie uzgadniany ze szpitalem i szkołą przyszpitalną. Zajęcia będą formą wsparcia dla dzieci. Będą nagrywane, a nagrania wykorzystane w procesie szkolenia wolontariuszy (superwizja). Jest to bardzo efektywna forma szkolenia, pozwalająca stażystom przezwyciężyć swoje słabe strony i zauważyć błędy popełniane w pracy z psem. 

Superwizje to spotkania w niewielkich grupach (max. 5 osób) służące rozwiązywaniu problemów zaobserwowanych podczas hospitacji i praktyk. Praca w szpitalu bywa bardzo obciążająca dla wolontariuszy i potrzebują oni wsparcia w radzeniu sobie z własnymi emocjami, szukaniu motywacji, przezwyciężaniu poczucia bezradności wynikającego z niemożności “wyleczenia” dziecka czy pomocy rodzicom w ich trudnej sytuacji. Brak superwizji często wpływa negatywnie na gotowość wolontariuszy do podejmowania długotrwałej pracy wolontaryjnej ponieważ następuje wypalenie zawodowe.   

Superwizje służą podzieleniu się swoimi trudnościami, konsultacjom z doświadczonymi instruktorami i wysłuchaniu odczuć innych. Takie wspólne rozmowy nie tylko sprzyjają budowaniu zespołu, pomagają też poradzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i utrzymać wysoką motywację do pracy.   

Read more